TENNE%20by%20Taam%20Vatzeva
loader

תקנון מועדון הלקוחות

 

1. מבוא
1.1 מועדון הלקוחות של טעם וצבע דליי ו או טנא הוקם במטרה להעניק ללקוחות החברה, שהינם חברי המועדון, עדכונים, מידע והטבות שונות, והוא מנוהל על ידי טעם וצבע קייטרינג 2002 בע”מ ] להלן: “החברה”
1.2 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מנוהל מועדון הלקוחות של החברה.
התנאים והכללים המנויים בתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה ולחברות בו, ולקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את כל האמור בתקנון זה. עם הצטרפותו למועדון ייחשב בלקוח כמי שקרא את תקנון זה והסכים לכל האמור בו.
2. הגדרות
2.1 “המועדון” – מועדון הלקוחות של החברה.
2.2 “האתר”- אתר האינטרנט של החברה taam-deli.co.il
2.3 “תקופת החברות” תהיה 12 חודשים ממועד ההצטרפות למועדון או כל תקופה אחרת שתיקבע על ידי החברה, בהתאם להוראות תקנון זה.
2.4 “דמי חבר” – סכום חד פעמי אשר גובה החברה מהלקוח לטובת הענקת ההטבות והשירותים במסגרת תקנון זה.
2.5 “דמי חידוש” – סכום חד פעמי , הנדרש לתשלום עבור חידוש החברות במועדון לאחר סיום תקופת החברות.
2.6 “הטבות” – הטבות הניתנות לחברי המועדון, בהתאם לסעיף 4 לתקנון.
2.7 “חבר מועדון” – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
2.8 “טופס הצטרפות” – טופס בנוסח כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה, ואשר ימולא על ידי כל לקוח המעוניין להצטרף למועדון כחבר, במועד ההצטרפות.
2.9 “מועד ההצטרפות” – המועד בו חתם הלקוח על טופס ההצטרפות ושילם את דמי החבר.
2.10 “התקנון” – תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
3. הצטרפות למועדון ותנאי החברות בו
3.1 החברות במועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד ולצורך שימוש שעיקרו אישי ו/או משפחתי, והיא אינה מיועדת לבתי עסק , תאגידים, מוסדות וכיו”ב.
3.2 בכפוף לכל דין, החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, מכל סיבה, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, על פי שיקול דעתה ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטתה האמורה.
3.3 טופס ההצטרפות ימולא על ידי הלקוח ויימסר בכל אחד מסניפי הרשת לאחר גביית תשלום בגין דמי החבר, במידה ונדרש, במזומן או אשראי.
3.4 מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יעלו, לאחר הצטרפות הלקוח כחבר למועדון ולאחר תשלום דמי החבר, הלקוח לא יידרש לכל תשלום נוסף במהלך תקופת החברות. כן מובהר, כי בכל מקרה שדמי החבר יפחתו לאחר הצטרפות הלקוח למועדון, הלקוח לא יקבל כל החזר בגין דמי החבר ששולמו על ידו במועד ההצטרפות.
3.5 תעריפי ההצטרפות וחידוש החברות במועדון מופיעים בנספח א’ : פירוט הטבות קבועות במועדון.
3.6 עם חתימת הלקוח על טופס ההצטרפות ותשלום דמי החבר, במידה וקימיים , הלקוח יחשב כמי שקרא, הבין והסכים לתנאי התקנון המופיעים באתר החברה , ובטופס ההצטרפות, ובכפוף לכל דין לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בקשר לתנאי ההצטרפות ו/או תנאי חברות ו/או כל תנאי אחר המצוין בתקנון זה, והכל אלא אם הודיע לחברה על ביטול הצטרפותו וחברותו במועדון בתוך 14 ימים ממועד חתימתו על טופס ההצטרפות או קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה. במקרה שנשלחה הודעת ביטול כאמור, יוחזרו ללקוח המועדון המבטל דמי החבר ששולמו על ידו.
3.7 האחריות למילוי הפרטים הנכונים של הלקוח בטופס ההצטרפות, לרבות פרטי התקשרות וכן עדכון החברה בגין כל שינוי שיחול בפרטים אלו, חלה על הלקוח בלבד ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה, לרבות מקרים של אי דיוור ו/או אי מסירת עדכונים ו/או אי הודעות ו/או אי קבלת הטבות מחמת טעות במתן הפרטים ו/או אי עדכון הפרטים האמורים.
3.8 מובהר כי עם חתימתו על טופס ההצטרפות, ותשלום דמי חבר, במידה וקיימים, ועם מילוי פרטי ההתקשרות, באפשרות הלקוח לתת את הסכמתו המפורשת לקבלת חומר פירסומי, לרבות אך לא רק הודעות ועדכונים, מאת החברה או מי מטעמה וזאת באמצעות פרטי ההתקשרות השונים של הלקוח שימולאו בטופס ההצטרפות. חבר המועדון רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, ולחזור בו מהסכמתו, ככל שניתנה; הודעה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה, ותינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת חבר המועדון.
3.9 החברות במועדון הינה לתקופת החברות בלבד ולא ניתן ליהנות מהטבות, לקבלן ו/או לממשן לאחר סיום תקופת החברות, אלא אם קיימת הוראה אחרת מפורשת בעניין זה בתקנון. לקוח שהסתיימה תקופת חברותו, יהיה רשאי לחדש את החברות על ידי תשלום דמי החידוש, באם נדרש לכך. ההוראות הנוגעות לדמי החבר יחולו, בשינויים המחויבים על דמי החידוש.
3.10 על אף האמור בתקנון זה, מובהר כי החברה רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים עבור אספקת המועדון ו/או השירותים הנלווים למועדון, אשר יפעלו מטעמה של החברה. החברה תהא אחראית כלפי הלקוח באופן מלא לכל מעשה או מחדל של מי מטעמה כאמור לעיל.

4. הטבות לחברי מועדון
נקודות זכות
4.1 בגין כל רכישה בכל אחד מסניפי החברה, וכנגד הצגת כרטיס/ חברות במועדון במועד התשלום ובליווי תעודה מזהה של חבר המועדון, יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי ____5_% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (להבדיל ממחירו המלא של המוצר המופיע בתפריט) ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר. למען הסר ספק, רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות, שוברים, במסגרת פיצוי, במסגרת ביטול עסקה, במסגרת הטבה כללית או הטבת מועדון הניתנת ללקוחות החברה או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום בגין המוצר, לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות.
4.2 נקודות הזכות תיצברנה לטובת חבר המועדון, שהציג כרטיס ו/או הזדהה על ידי תעודה מזהה, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג’ כלשהוא, לרבות לקוח אחר של החברה, חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן.
4.3 רישומי החברה ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר מועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה ולחבר המועדון.
4.4 נקודות הזכות שתיצברנה לטובת הלקוח יהיו ניתנות למימוש החל מהרכישה הבאה שלאחר הרכישה שזיכתה את חבר המועדון בנקודות הזכות.
4.5 בכל מקרה של ביטול עסקה יבוטלו באופן אוטומטי נקודות הזכות שנצברו לטובת הלקוח בגין עסקה זו. למען הסר ספק, לא תיזקפנה כל זכות לחבר המועדון כתוצאה מתשלום דמי ביטול.
4.6 ניתן יהיה לברר את כמות נקודות הזכות שנצברה לזכותו של הלקוח בכל אחד מסניפי החברה, בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס/חבר מועדון.
4.7 מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המצויים בתקנון זה ולמשך כל תקופת החברות. עם סיום תקופת החברות לא יצברו נקודות זכות, הנקודות שנצברו עד לתום תקופת החברות ניתנות למימוש בהתאם לתנאים המנויים בתקנון ולתקופה של__2__ חודשים לאחר תם תקופת החברות (להלן: “תקופת המימוש המאוחרת”). נקודות שלא ינוצלו בתום תקופת החברות המאוחרת, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק, בשל כך ששווין של נקודות הזכות הצבורות נמוך משווי מוצרי החברה המופיעים בתפריט, לא תהא ניתנות למימוש במועד מאוחר יותר, לא ניתן להעבירן ללקוח אחר, לרבות חבר מועדון אחר, לא ניתן יהיה להמירן למזומן, ולא ניתן לקבל בגינן כל זיכוי, החזר כספי, פיצוי אחר.
4.8 חבר מועדון אשר יחדש את חברותו בהתאם לתנאי התקנון, לאחר סיום תקופת החברות, כל נקודות הזכות שנצברו לטובתו בתקופת החברות הראשונה, ולא מומשו, יישמרו גם למשך תקופת החברות הנוספת שלאחר חידוש החברות, וכל התנאים והכללים ביחס לנקודות הזכות המנויים בתקנון, יחולו על נקודות הזכות, יישמרו ויצברו במהלך תקופת החברות הנוספת.
4.9 החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על הלקוח רק ביחס לרכישות עתידיות במהלך תקופת החברות הבאה ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברה על ידו עד לשינוי כאמור.
4.10 הטבות הצטרפות לחברים חדשים. החל ממועד ההצטרפות, בהתאם להגדרתו לעיל, או במועד המפורש הנקוב ליד ההטבה, במידה וקיימת, יהא החבר החדש זכאי לקבל הטבת ההצטרפות כפי שמפרסמת החברה מעת לעת.
4.11 המועדון עשוי להעניק הטבות קבועות נוספות כמפורט בנספח א’.
4.12 הטבות כלליות. בנוסף להטבות המנויות לעיל, חברי המועדון עשויים להיות זכאים ליהנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות בלעדיות לחברי המועדון, שהחברה תחליט עליהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה לספק את ההטבות המנויות לעיל, הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס לטיב ההטבות /מבצעים, או לכמויותיהם נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

5. תנאים כללים למימוש ההטבות
5.1 מימוש ההטבות יתאפשרו בכל אחד מסניפי החברה.
5.2 חבר מועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות אך ורק בתוך תקופת המימוש המצוינת ביחס לכל הטבה, ובכפוף לתוקף החברות במועדון.
5.3 מימוש ההטבות מותנית בקיומם של המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות במלאי הסניף, בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה.
5.4 רכישת מוצר החברה במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או כרטיס אשראי, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות קופונים, שוברים, פיצויים, נקודות זכות, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיוצ”ב.
5.5 כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין אחרת.
5.6 ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה/ המחאה / שיעבוד/ מכירה/ הסבה/ המרה /החלפה וכיו”ב.

6. הפסקת פעילות המועדון
6.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שתקופת החברות הקיימת באותה עת לא תיפגע.
6.2 הטבות אשר ניתנו לחברי המועדון לפני הפסקת פעילות החברה ואשר לא מומשו בתוך 1חודש ממועד סיום פעילות המועדון, לא תהיינה ניתנות למימוש, להעברה, להמרה במזומן, בזיכוי או פיצויי כלשהוא, ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

7. סיום וביטול חברות
7.1 כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהתאם להוראות הדין. הביטול בפועל ייעשה בתוך 3 ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעה זו באמצעות דואר רשום, בתום 6 ימים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר מהודעת הביטול.
7.2 החברה רשאית, בכפוף כל דין ומבלי גרוע מכל סעד לה זכאית על פי כל דין, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו את הזכות לקבל הטבות כולן או את חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון התעורר חשד סביר אצל החברה בנוגע לאי תקינות , זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון.
7.3 במקרה של ביטול חברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי החבר להטבות ו/או למימושן של הטבות שניתנו לו עובר לביטול החברות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או החזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר ששולמו על ידו או חלקן ו/או בגין הטבות שניתנו לו ולא מימשו בטרם סיום חברותו במועדון. לפנים משורת הדין, ובהתאם לנסיבות ביטול החברות, החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לאפשר לחבר המועדון פרק זמין סביר בו החבר יהיה זכאי לממש זכויותיו מתוקף החברות המבוטלת.

8. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר
8.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות ו/או טופס חידוש חברות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת ב –[נא להכניס קישור למדיניות הפרטיות].

9. הגבלת אחריות
9.1 בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה, ספקיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפי חבר המועדון או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתקנון זה, מרכישת טובין, מרכישת שירותים, מביצוע עסקה, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידי חבר המועדון, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. בכפוף לכל דין, החבות הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות ספקיה, במסגרת תקנון זה לא תעלה על הסכום ששילם חבר המועדון לחברה עבור החברות במועדון.
9.2 מידע אישי עשוי להתקבל מחבר המועדון בעת הצטרפותו למועדון או בעת שימושו בזכויות המוקנות לו כחבר מועדון. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל בקשר עם המועדון יהיה כפוף להוראות סעיף 8 לתקנון זה. ידוע לחבר המועדון כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, חבר המועדון מצהיר כי הינו מודע לסיכונים הכרוכים בכך וחבר המועדון פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

10. שונות
10.1 דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות אחד או יותר מפרטי ההתקשרות שמסר חבר המועדון עם הרישום למועדון.. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת חברתית ו/או באמצעי תקשורת כלשהוא שצוין בטופס ההצטרפות שמילא חבר המועדון ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא יהיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל.
10.2 דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פניה [לשירות הלקוחות], במקום בית העסק של החברה; באמצעות דואר אלקטרוני : taam@taam-vatzeva.co.il_; בטלפון: 046220365; דרך אתר החברה בכתובת _________taam-deli.co.il_ ; ו/או במספר פקס: 046247677. [שעות פעילות שירות הלקוחות : בימים א-ה בין השעות08.30-14.30 . ללא ימי חג ושבתות].
10.3 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות התקנון, כולן או חלקן, ככל ששינוי זה אינו מהווה צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לחבר המועדון, בערכן, באפשרות מימושן או במשך התקופה שבה ניתן לממשן. החברה תעדכן את חברי המועדון אודות השינוי, והוא יחייב את כל חברי המועדון 14 ימים ממועד פרסמו, בכפוף למסירת הודעה על פרסומו ואישור חבר המועדון לשינוי.
10.4 בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסום כלשהו בקשר למועדון, תגברנה הוראות תקנון, למעט אם נקבע אחרת מפורשות בפרסום כאמור.
10.5 האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
10.6 על תקנון זה יחולו דיי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם התקנון ו/או המועדון ו/או החברות במועדון וכל הנובע ו/או הקשור לכך הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.
10.17 הטבת יום הולדת: למימוש חד פעמי, ללא מינימום הזמנה, כולל דמי משלוח, בתוקף ל-5 ימים הקרובים, ט.ל.ח

נספח א’ : פירוט הטבות קבועות במועדון
צבירה של 5 אחוז מסך הקניה למימוש או צבירה לקניה הבאה

X